Ogłoszenia – 11 października 2020 r.

XXVIII Niedziela w Okresie Zwykłym – komunikaty duszpasterskie

1. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg nasze-go parafialnego odpustu, a także uczestnikom wspólnej modlitwy.

2. Dzisiaj przeżywamy Dzień Papieski pod hasłem „Totus tuus”. Przy kościele zbieramy ofiary do puszek na Fundusz Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia. Z tej okazji w przyszłą niedzielę, 18 października, o godz. 15.45 w naszym kościele Koncert Papieski „…między nutami a słowami…” poświęcony pamięci św. Jana Pawła II w wykonaniu Solistów ze Studia Piosenki Kujawskiego Centrum Kultury.

3. We wtorek 13-ty dzień miesiąca, w łączności z różańcem o godz. 18.00 ostatnie Nabożeństwo Fatimskie.

4. Trwa październik – Miesiąc Różańcowy. Wspólny różaniec w kościele codziennie o godz.18.00.
Nabożeństwa różańcowe dla dzieci we wtorki i czwartki o godz. 16.30. W październikowe niedziele śpiewamy Godzinki o godz. 7.10.

5. W ramach przygotowania do bierzmowania zapraszamy na spotkanie uczniów klas VIII w piątek po wieczornej Mszy św. w kościele (godz. 19.00).

6. Spotkanie kręgu biblijnego w czwartek o godz. 17.15 w salce.

7. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św. z klasy 3a ze SP nr 14 w sobotę o godz. 10.30 w salce pod plebanią.

8. Spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych w sobotę o godz. 9.30.

9. Zapraszamy dzieci na spotkanie Ogniska Misyjnego w sobotę, 17 października, o godz. 11.30 w salce.

10. Za złożone dziś ofiary na fundusz stypendialny i składkę inwestycyjną składamy Bóg zapłać.

11. W czwartek, 15 października, Dzień Dziecka Utraconego. O godz. 15.00 na cmentarzu komunalnym pogrzeb dzieci utraconych w minionym roku, a o godz. 16.00 w kaplicy szpitalnej Msza św. w intencji rodziców i rodzin tych dzieci. Do wspólnej modlitwy zaprasza ks. kapelan Paweł Bucki.

12. Witamy wszystkich gości i kuracjuszy i zapraszamy do wspólnej modlitwy, na Msze św., nabożeństwa różańcowe i do adoracji Pana Jezusa w kaplicy Bożego Ciała.

13. W minionym tygodniu pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy śp. Urszulę Głowacką i Danutę Stanisławską. Polećmy te zmarłe i wszystkich zmarłych z naszych rodzin Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Inowrocław, dn. 11 października 2020 r.

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.
Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.
Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.
Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Ko-munię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie po-winien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzi-nie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.
Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najświętszego Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

 

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski